Política de
privacitat

Última actualització, 04 de juny de 2023

PROTECCIÓ DE DADES (POLÍTICA DE PRIVACITAT)

Licampa, en compliment del que es disposa en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i com a responsable del lloc web, informa tots els usuaris que faciliten o vagen a facilitar les seues dades personals que estes dades seran objecte del tractament que s’haja registrat entre les activitats de tractament de Licampa, d’acord amb el que es preveu en l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades (d’ara en avant, RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Esta Política de privacitat regula els tractaments de dades personals dins de la pàgina web, de la qual és responsable Licampa.

Responsable del tractament de dades personals:

Denominació: Licampa 1617 SL.

Adreça: carrer Bomber Ramón Duart, 12, València (Valencia), CP 46013.

NIF: B-98955503.

Inscrita en el Registre Mercantil de València, full V-178955, tom 10398, foli 57.

Adreça electrònica de contacte: rgpd@roigarena.es

Finalitat dels tractaments:

Licampa tractarà les dades dels usuaris del seu lloc web o la resta de les seues activitats per a:

  1. Sol·licitud d’informació

Gestionar les sol·licituds d’informació realitzades a Licampa (informació sobre projectes, consultes, etc.).

  1. Contactes

Invitació a esdeveniments de Licampa (inauguracions, gales, conferències, rodes de premsa, xarrades, etc.)

  1. Per l’assistència a esdeveniments:

Per a controlar l’aforament i per qüestions de seguretat. Així mateix, és possible que amb la finalitat de promocionar les activitats que faça el Roig Arena, els assistents als esdeveniments siguen fotografiats i gravats per a compartir les jornades i difondre-les a través de xarxes socials, mitjans de comunicació, pàgines web, etc., per la qual cosa la imatge i la veu dels assistents poden ser captades sempre que s’obtinga el seu consentiment.

  1. Newsletter

Remetre periòdicament, a través de correu electrònic, comunicacions electròniques amb informació sobre les activitats que du a terme Licampa.

  1. Sol·licituds de treball:

Tramitar la seua sol·licitud de treballar amb nosaltres, així com gestionar els processos de selecció de les vacants, fer entrevistes, dinàmiques de grup, amb la finalitat d’incorporar-lo a l’entitat.

  1. En general:

S’utilitzaran per a complir les obligacions legals.

Terminis i/o criteris de conservació de les dades

El termini de conservació per part de Licampa de les dades personals dels usuaris és només durant el temps necessari per a la consecució de les finalitats per a les quals van ser recollides o, si és el cas, en el termini establit per llei.

Categories de les dades tractades

Licampa recull totes les dades directament de l’interessat; depenent del lloc de la pàgina web tracta les categories següents:

– Dades identificatives: nom, cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfon.

– Dades d’estudi i professionals.

– Metadades de comunicacions electròniques.

– Dades de trànsit del lloc web.

– Imatges i gravacions de veu o vídeo.

La pàgina web, a través de diferents formularis, indicarà aquelles dades que és obligatori o voluntari proporcionar per a la prestació del servici. En cas que siguen obligatòries, la negativa a subministrar-les impossibilitarà a Licampa la prestació dels servicis sol·licitats. En cas que no s’indique res sobre la voluntarietat o obligatorietat de proporcionar les dades, seran obligatòries.

L’usuari es compromet a proporcionar dades verídiques i a comunicar els canvis. A més, en cas que proporcione dades de tercers, manifesta tindre el seu consentiment, i també el compromís d’informar-los del que es recull ací. L’usuari eximix Licampa de qualsevol responsabilitat en este sentit.

Si l’usuari és menor d’edat, ha de disposar del consentiment previ dels seus pares o tutors abans d’incloure les seues dades personals en els diferents formularis.

Legitimació

Licampa està legitimada per al tractament de les dades en funció del següent:

– La gestió de sol·licituds d’informació es legitima en l’interés legítim de solucionar les consultes o sol·licituds dels interessats.

– La comunicació de les activitats i la invitació a esdeveniments, gales, etc. a interessats amb els quals ja ha mantingut una relació prèvia, Licampa està legitimada per l’interés legítim d’acord amb la normativa vigent (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic).

– Per a les sol·licituds de treball, segons la sol·licitud i el precontracte.

– La gestió d’enviament de comunicacions electròniques relacionades amb l’activitat de Licampa (butlletins o newsletters, notícies, promocions) a interessats amb els quals no haja tingut una relació prèvia es legitima en el consentiment de l’interessat, que el podrà revocar en qualsevol moment.

– Independentment del que s’ha expressat anteriorment, Licampa podrà utilitzar la informació de la qual disposa per al compliment de les seues obligacions legals.

De la mateixa manera, s’informa que els consentiments obtinguts dels usuaris per a les diferents finalitats són independents els uns dels altres i que l’usuari pot revocar-los de manera individualitzada, sense que això afecte la resta.

Destinataris

  1. Cessions

Licampa farà les comunicacions següents:

– Empreses de mailing i hosting.

– Administracions públiques i forces i cossos de seguretat de l’Estat, en virtut de les obligacions legals que siguen aplicables.

Addicionalment, es faran les comunicacions necessàries a proveïdors que presten els servicis necessaris per al funcionament de Licampa (encarregats de tractament), entitats col·laboradores; tot això, per a possibilitar el compliment dels compromisos.

  • Transferències internacionals

No es preveuen transferències internacionals de les dades dels interessats.

Drets dels interessats

L’usuari, com a interessat, té dret a:

– Conéixer si des de Licampa s’estan tractant les seues dades personals.

– Accedir a les seues dades personals.

– Rectificar les seues dades personals, sempre que siguen inexactes o estiguen incompletes.

– Suprimir les seues dades personals, quan s’entenga que el motiu pel qual se’n disposava ha desaparegut, quan s’haja revocat el consentiment, etc.

– Oposar-se al tractament de les dades, sempre que concórreguen determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular. Licampa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Sol·licitar la portabilitat de les dades.

– Retirar els consentiments prestats a Licampa.

A banda del que s’ha expressat anteriorment, els interessats poden fer una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan consideren que Licampa ha vulnerat els seus drets o no ha satisfet el seu exercici de drets en matèria de protecció de dades. Podeu trobar les dades de contacte de l’AEPD en el seu lloc web: www.aepd.es

Els usuaris podran exercir els seus drets davant Licampa en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a la qual cosa hauran d’enviar-nos una comunicació escrita en què es concrete el dret que exercix, juntament amb un document acreditatiu de la seua identitat (DNI/NIE o passaport), per qualsevol dels canals següents:

– Per correu postal a Licampa (RGPD: Exercici de drets) carrer Bomber Ramón Duart, 12, València (Valencia), CP 46013.

– Per correu electrònic: rgpd@roigarena.es, amb l’assumpte “RGPD: Exercici de drets”.

MODIFICACIONS

Licampa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, de manera que pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través del web com la manera en què estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Licampa i l’usuari es regix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia s’ha de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de València.

Skip to content